Новости

Денег нет, но вы держитесь...

Київська міська державна адміністрація просить киян, які мають право на субсидію, але отримали платіжки за червень-липень в яких відсутня субсидія, оплатити комунальні послуги в повному обсязі. Після проведення перерахунку субсидій кошти обіцяють повернути.

Про це на прес-конференції в Українських Новинах заявив заступник директора департаменту соціальної політики КМДА, начальник управління пільг, державної та регіональної допомоги Максим Бученко.

Бученко зазначив, що органи соціального захисту населення у зв'язку з прийняттям постанови КМУ №300 з технічних причин не мали можливості провести перерахунок субсидій у червні. За його словами така робота триває і станом на початок липня вже здійснена обробка 65% особових рахунків для перепризначення субсидій. Разом з тим, на сьогоднішній день кількість боржників, які не отримали пролонгацію субсидій досягла майже половини всіх субсидиантов.

"У зв'язку з тим, що доходи органи державної фіскальної служби своєчасно не змогли надати, була і затримка в перерахунку субсидій. Тільки в червні почалося автоматичне перепризначення субсидій. Ми просимо громадян по можливості платити за житлово-комунальні послуги в повному обсязі. Після перепризначення субсидій, буде автоматичний перерахунок та у громадян з'явиться переплата, яку вони зможуть використати ", - сказав Бученко.

Київводоканал також просить вчасно розраховуватися за надані послуги.

"Близько половини киян, які отримують субсидії, з квітня місяця не бачили їх у своїх платіжках. Наша рекомендація таким людям оплатити відповідно до отриманих рахунків, а в наступному місяці тим людям, яким державою забезпечено надання субсидій, вони отримають таку допомогу за два місяці. Сплачені кошти, а також і допомогу, яка надійде на рахунок, можуть бути використана для подальших розрахунків ", - зазначив заступник директора Розрахункового департаменту Київводоканалу Юрій Терещенко.

Терещенко зазначив, що 18% субсидіантів мають заборгованість за послуги Київводоканалу.

"Ми завжди готові йти на зустріч клієнтам і шукати спільні шляхи виходу з проблемних ситуацій. Так, якщо скрутні життєві обставини призвели до виникнення заборгованості, ми пропонуємо споживачам не накопичувати борги, а укласти договір реструктуризації", - сказав він.

Представник Київводоканалу нагадав, що згідно з урядовою постановою №300 внесено зміни у порядок призначення субсидій в частині непролонгації субсидій, якщо у громадян є заборгованість за послуги ЖКГ.

"Споживачі, які вчасно не сплачують за спожиті послуги, станом на перше число будуть визнані боржниками, і інформація про них буде автоматично спрямована в органи соцзахисту. Таким чином, вони автоматично втратять право на пролонгацію субсидій. Тому рекомендуємо оплатити за отриманим рахунком - це 100% гарантія того, що споживач не буде визнаний боржником і отримає допомогу від держави ", - резюмував Терещенко.

Перевод:

Киевская городская государственная администрация просит киевлян, которые имеют право на субсидию, но получившие платежки за июнь-июль в которых отсутствует субсидия, оплатить коммунальные услуги в полном объеме. После проведения перерасчета субсидий средства обещают вернуть.

Об этом на пресс-конференции в Українських Новинах заявил заместитель директора департамента социальной политики КГГА, начальник управления льгот, государственной и региональной помощи Максим Бученко.

Бученко отметил, что органы социальной защиты населения в связи с принятием постановления КМУ №300 по техническим причинам не имели возможности провести перерасчет субсидий в июне. По его словам такая работа сейчас идет и по состоянию на начало июля уже осуществлена ​​обработка 65% лицевых счетов для переназначения субсидий. Вместе с тем, на сегодняшний день количество должников, которые не получили пролонгацию субсидий достигла почти половины от всех субсидиантов.

"В связи с тем, что доходы органы государственной фискальной службы своевременно не смогли предоставить, была и задержка в пересчете субсидий. Только в июне началось автоматическое переназначение субсидий. Мы просим граждан по возможности платить за жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. После переназначения субсидий, будет автоматический перерасчет и у граждан появится переплата, которую они смогут использовать ", - сказал Бученко.

Киевводоканал также просит своевременно рассчитываться за предоставленные услуги.

"Около половины киевлян, которые получают субсидии, с апреля месяца не видели их в своих платежках. Наша рекомендация таким людям оплатить согласно полученных счетов, а в следующем месяце тем людям, которым государством обеспечило предоставление субсидий, они получат такую ​​помощь за два месяца. Уплаченные средства, а также и помощь, которая поступит на счет, может быть использована для дальнейших расчетов ", - отметил заместитель директора Расчетного департамента Киевводоканала Юрий Терещенко.

Терещенко отметил, что 18% субсидиантов имеют задолженность за услуги Киевводоканала.

"Мы всегда готовы идти на встречу клиентам и искать общие пути выхода из проблемных ситуаций. Так, если трудные жизненные обстоятельства привели к возникновению задолженности, мы предлагаем потребителям не накапливать долги, а заключить договор реструктуризации", - сказал он.

Представитель Киевводоканала напомнил, что согласно правительственному постановлению №300 внесены изменения в порядок назначения субсидий в части не пролонгации субсидий, если у граждан есть задолженность за услуги ЖКХ.

"Потребители, которые вовремя не оплатят за потребленные услуги, по состоянию на первое число будут признаны должниками, и информация о них будет автоматически направлена ​​в органы соцзащиты. Таким образом, они автоматически потеряют право на пролонгацию субсидий. Поэтому рекомендуем оплатить по полученному счету - это 100% гарантия того, что потребитель не будет признан должником и получит помощь от государства ", - резюмировал Терещенко.

Загрузка...
Загрузка...