Новости

БЖ. Письмо протеста (важно)

Ребята, есть дело. 2 декабря 2019 г. Верховная рада приняла закон о праздновании юбилейных дат. Среди претендентов на тех, чьи годовщины будут торжественно отмечаться по школам, вузам и т.д., - коллаборанты нацистского режима, часть из которых служила в нацистской полиции, часть - в дивизии СС "Галичина", часть - в батальоне "Нахтигаль", вошедшем в состав 201-го батальона шуцманшафта в структуре СС. Напомню, что Устав Международного Военного Трибунала Нюрнбергского процесса признал преступной руководство и пособников СС (статья 10, Лондон, 8 августа 1945 года). Но память сейчас превращают в коллективное забывание. 6 декабря посольство Израиля направило украинской власти ноту протеста, но пока ответа не было.

Мы с журналистом Павлом Волковым задумали коллективное письмо от имени мировой и украинской общественности, направленное: Президенту Украины Владимиру Зеленскому, директору Украинского института национальной памяти Украины Антону Дробовичу, представителям Верховной рады Украины, Министерства внутренних дел Украины, Генеральной прокуратуры Украины. В известность поставлены мои коллеги-гуманисты из Чехии и Финляндии.

Вы много слышали от меня про рекламную память? 
Настала пора сделать что-то. Алгоритм действий - 3 шага: 
1. Качаем письмо на одном из 3 языков (укр., русск., англ.): https://drive.google.com/drive/folders/1Xz27YV9LnygTJF1fPAZDZUU-8rmdeJG2?fbclid=IwAR0mmbc2bp6tzE8I1b6TLW_15k5WzFGFDv4BIRJ9MQnXRAm9yFhfTHEpu08​
2. Подписываем его, фотографируем (сканируем).
3. Отсылаем фото/скан по адресу: memoryinukraine@gmail.com

Свой первый образец прилагаю. Давайте поддержите. 
За репост мы будем очень благодарны. 

 

ЛИСТ ПРОТЕСТУ

 

від світової та української громадськості проти вшанування пам’яті

посібників нацистського режиму в Україні

 

 

Відповідно до постанови Верховної Ради 2364 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році, прийнятої 2 грудня 2019 року, ми протестуємо проти включення численних нацистських колабораціоністів до числа вшанованих національних особистостей, серед яких:

 

 • Іван Полтавець-Остряниця - поліцай, відповідальний за масові вбивства євреїв на Волині та в центральній Україні;
 • Василь Левкович - поліцай, організатор масових вбивств євреїв у Дубно та Рівному;
 • Улас Самчук - головний редактор колабораціоністської газети, співучасник масового винищення євреїв у Рівному;
 • Василь Сидор - поліцай і каратель з батальйону абвера "Нахтігаль", учасник масових вбивств мирного населення у ​​Білорусі;
 • Кирил Осьмак - один із керівників колабораціоністської організації «Українська національна рада» в окупованому Києві у 1941-43 роках;
 • Олександр Вишнівський - співорганізатор карального підрозділу СС "Галичина";
 • Володимир Кубійович - співорганізатор карального підрозділу СС «Галичина»;
 • Василь Галаса - член ОУН та УПА, організатор та учасник масових вбивств євреїв та поляків на Тернопільщині;
 • Ярослав Старух - член ОУН, організатор єврейських погромів на Західній Україні;
 • Андрій Мельник - керівник ОУН, один із засновників колабораціоністської поліції, організатор масових вбивств євреїв, в тому числі в Бабиному Яру;
 • Ярослава Стецько - нацистська колабораціоністка, дружина лідера ОУН Ярослава Стецько, який проголосив себе прем'єр-міністром України в окупованому нацистами Львові у червні 1941 р. Справжнє ім’я Ярослави Стецько - Анна Музика. У 1944 році вона та її чоловік втекли до Німеччини з відступаючими нацистами. У 1991 році вона повернулася в Україну. Очолювала Конгрес українських націоналістів. Двічі обиралася депутатом Верховної Ради.

 

Це вшанування суперечить фактам геноциду 6 мільйонів євреїв, знищених нацистським режимом, та фактам злочинів проти більше, ніж 10 мільйонів українців.

 

 

_________________________                       ___________________________

 

Посада, ФІО                                                                                           підпис

 

 

THE LETTER OF PROTEST

 

from the World and Ukrainian public

against the commemoration of the abettors

of Nazi regime in Ukraine

 

 

In respect to the Verkhovna Rada decree 2364 about commemorative dates and anniversaries, adopted on December 2nd, 2019, we protest against the inclusion of numeral Nazi collaborators into the number of commemorated national personalities, among them:

 

 • Ivan Poltavets-Ostryanitsa - a policeman responsible for the mass killings of Jews in Volyn and in the central Ukraine;
 • Vasyl Levkovich - a policeman, organizer of the mass murder of Jews in Dubno and Rivne;
 • Ulas Samchuk - editor-in-chief of a collaborative newspaper, an accomplice in the mass extermination of Jews in Rivne;
 • Vasyl Sidor - a policeman and punisher from the Nachtigall Abwehr battalion, a participant in the mass murder  of civilians in Belarus;
 • Kiril Osmak - one of the leaders of the collaboration organization "Ukrainian National Council" in occupied Kiev in 1941-43;
 • Oleksandr Vyshnivsky - co-organizer of the punitive division of the SS "Galichina";
 • Vladimir Kubiyovich - co-organizer of the punitive division of the SS "Galichina";
 • Vasyl Galasa - member of the OUN and UPA, organizer and participant in the mass killings of Jews and Poles in the Ternopil region;
 • Yaroslav Starukh - member of the OUN, organizer of Jewish pogroms in Western Ukraine;
 • Andrei Melnik – head of the OUN, one of the founders of the collaborator’s police, the organizer of the mass killings of Jews, including in Babi Yar;
 • Yaroslava Stetsko - Nazi collaborator,  wife of the leader of the OUN, Yaroslav Stetsko, who proclaimed himself prime minister of Ukraine in Lviv-occupied Nazis in June 1941. The real name of Yaroslav Stetsko is Anna Muzika. In 1944, she and her husband fled to Germany with the retreating Nazis. In 1991 she returned to Ukraine. Headed the Congress of Ukrainian nationalists. Twice elected as a deputy of the Verkhovna Rada.

 

We believe that the commemoration of these personalities violates the universal human values and fundamental principles of European and world memory policy. This commemoration is a contrary to the facts of genocide of the 6 million Jews destroyed by the Nazi regime and the facts of crimes against more than 10 million of Ukrainians.

 

 

_____________________________                        _______________________

Position, Surname, Name                                          Signature

 

ПИСЬМО ПРОТЕСТА

от имени мировой и украинской общественности

против почитания памяти пособников нацистского режима в Украине

 

 

Исходя из постановления Верховной Рады 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году, принятой 2 декабря 2019, мы протестуем против включения многочисленных нацистских коллаборационистов в число почитаемых в стране личностей, среди которых:

 

Иван Полтавец-Остряница - полицейский, ответственный за массовые убийства евреев на Волыни и в центральной Украине;

Василь Левкович - полицейский, организатор массовых убийств евреев в Дубно и Ровно;

Улас Самчук - главный редактор коллаборационистской газеты, соучастник массового уничтожения евреев в Ровно;

Василь Сидор - полицейский и каратель из батальона абвера "Нахтигаль", участник массовых убийств мирного населения в Беларуси;

Кирилл Осьмак - один из руководителей коллаборационистской организации «Украинская национальная рада» в оккупированном Киеве в 1941-43 годах;

Александр Вышнивский - соорганизатор карательного подразделения СС "Галичина";

Владимир Кубиевич - соорганизатор карательного подразделения СС «Галичина»;

Василь Галаса - член ОУН и УПА, организатор и участник массовых убийств евреев и поляков на Тернопольщине;

Ярослав Старух - член ОУН, организатор еврейских погромов в Западной Украине;

Андрей Мельник - руководитель ОУН, один из основателей коллаборационистской полиции, организатор массовых убийств евреев, в том числе в Бабьем Яру;

Ярослава Стецько - нацистская коллаборационистка, жена лидера ОУН Ярослава Стецько, который провозгласил себя премьер-министром Украины в оккупированном нацистами Львове в июне 1941 г. Настоящее имя Ярославы Стецько - Анна Музыка. В 1944 году она и ее муж сбежали в Германию с отступающими нацистами. В 1991 году она вернулась в Украину. Возглавляла Конгресс украинских националистов. Дважды избиралась депутатом Верховной Рады.

 

Мы считаем, что увековечивание данных личностей нарушает общечеловеческие ценности и основополагающие принципы европейской и мировой политики памяти. Данное постановление противоречит фактам геноцида 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом, и фактам преступлений против более, чем 10 миллионов украинцев.

 

 

________________________________                                         __________________________

Должность, ФИО                                                                                                         подпись

 

 

Раздел "Авторы" является площадкой свободной журналистики и не модерируется редакцией. Пользователи самостоятельно загружают свои материалы на сайт. Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции. Редакция не отвечает за достоверность изложенных автором фактов.

Комментарии

вна украине жили и другие люди. березняк евгений.например. и множество других достойных людей. 12 генералов армии и 1 адмирал флота ссср.люди боровшиеся с нацистами. академик патон и его сын и внук. академик янгель михаил кузьмич.множество физиков химиков биологов.александр григорьич вот жил олег исаич. а тем что вы тыкаете всюду этими нацюками - вы привлекаете внимание к их нескромным персонам.

спецносс развития роисси