Новости

Госгидрография выступила с инициативой отгородить Крым от России режимным районом

В Госгидрографии Украины выступили с инициативой закрыть Крым для иностранных морских судов (в том числе, российских), окружив полуостров режимным морским районом с запретом захода в порты.

Предполагается, что это предотвратит картографирование Крымских вод со стороны России.

В заявлении Госгеографии говорится, что Российская Федерация создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК). Они дублируют украинские ЭНК, и это угрожает навигации. В ведомстве собираются потребовать от Великобритании прекращения реализации ЭНК российского производства на воды Украины.

 

 

«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», — отметил первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

Глава ведомства Александр Щипцов пояснил, что режимная зона вокруг Крыма  минимизирует риски и снимет «с Украины ответственность за любые аварийные события».

Держгідрографія продовжує боротьбу з Російською Федерацією. Цього разу установа виступає з ініціативою створити морський режимнийрайон навколо окупованого Криму, щоб заборонити захід суден в усі порти півострова.

Як вже зазначалось раніше, Держгідрографія видає та підтримує на рівні сучасності колекцію офіційних морських навігаційних карт на води юрисдикції України. Водночас на акваторіях, прилеглих до АР Крим у Чорному та Азовському морях, та українського узбережжя Азовського моря Російська Федерація, всупереч усім міжнародним принципам та нормам, також створює та реалізує електронні навігаційні карти (ЕНК). Такі дії країни-агресора спричинили дублювання ЕНК виробництва України з ЕНК виробництва РФ та створили загрозу для навігації, оскільки таке дублювання під час використання карт у судновому обладнанні (ЕКНІС) може призвести до непередбачуваної поведінки суден та їх зіткнення. Наразі існує 32 випадки такого дублювання.

«Ми вже домоглись того, щоб РЕНК PRIMAR не здійснював реалізації російських карт, які мають стовідсоткове покриття українських територіальних вод. Зараз, використовуючи всі наявні способи, збираємось вимагати від РЕНК IC-ENC (Велика Британія) припинення ним реалізації ЕНК російського виробництва на води України. Наступним і вкрай важливим етапом протидії російській агресії є оголошення Україною морського режимного району з метою заборони заходу суден в усі кримські порти та заборони незаконної діяльності РФ у територіальних водах України навколо Кримського півострова», – розповів перший заступник начальника Держгідрографії Богдан Устименко.

«Оголошення режимного району дасть Україні можливість не тільки протидіяти агресору, а й як відповідальній правовій державі забезпечити виконання зобов’язань перед світовою спільнотою одразу в декількох напрямках. Ми зможемо мінімізувати ризики для мореплавців у частині навігаційно-гідрографічного забезпечення. Зняти з України відповідальність за будь-які аварійні події, що можуть статися внаслідок злочинних дій РФ у внутрішніх морських водах та територіальному морі України навколо Кримського півострова. Також звести нанівець спроби росіян з картографування вказаного регіону», – коментує начальник Держгідрографії Олександр Щипцов.

За допомогою зазначених комплексних дії Держгідрографія збирається домогтися вилучення з незаконного обігу електронної картографічної продукції Росії на води України. Крім того, вони дозволять повністю припинити заходження в кримські порти іноземних суден та частково російських суден. Тому Держгідрографія закликає органи державної влади України, українську та міжнародну спільноту долучитись до ініціативи установи і захистити інтереси України та зберегти життя мореплавців.

 

 

Автоперевод Яндекс

Госгидрография продолжает борьбу с Российской Федерацией. На этот раз учреждение выступает с инициативой создать морской режимныйрайон вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова.

Как уже отмечалось ранее, Госгидрография выдает и поддерживает на уровне современности коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины. В то же время на акваториях, прилегающих к АР Крым в Черном и Азовском морях, и украинского побережья Азовского моря Российская Федерация, вопреки всем международным принципам и нормам, также создает и реализует электронные навигационные карты (ЕНК). Такие действия страны-агрессора повлекли дублирование ЕНК производства Украины с ЕНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование во время использования карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемой поведения судов и их столкновения. Сейчас существует 32 случаи такого дублирования.

 

 

«Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не осуществлял реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации ЕНК российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии являются объявления Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов в все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», – рассказал первый заместитель начальника Госгидрографии Богдан Устименко.

«Объявления режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовом государстве обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях. Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян с картографирования указанного региона», – комментирует начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

С помощью указанных комплексных действия Госгидрография собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России на воды Украины. Кроме того, они позволят полностью остановить заходы в крымские порты иностранных судов и частично российских судов. Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинскую и международную общественность присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины и сохранить жизни мореплавателей.

 

Загрузка...