Новости

У столиці Галичини ксенофобії немає...

Якось мені трапилося на очі одне дуже цікаве друковане видання: журнал «Твій_Львів» (видавець — відділ промоції міста, Львівська міська рада; редактори: Оксана Цісіньска, Світлана Норець; підписано до друку 13.08.2019, наклад — 3000 примірників).

На сторінці 35 під фото мера Львова Андрія Садового (у журналі багато його портретів і прославлянь його чеснот і заслуг — очільник міста, судячи зі всього, особливою скромністю не вирізняється!) читаємо такий собі віршик.

Десять москалів

Десять москалів

Йшли через Полісся,

Наїлися грибів —

І їх лишилось вісім...

Вісім москалів

Розмовляли в Львові.

Все ж таки це Львів —

І їх лишилось двоє...

Двоє москалів

Степом прямували,

Стріли козаків —

І москалів не стало.

Щоправда, авторами цього витвору не є «креативники» з міського відділу промоції, він взятий ними з джерела в інтернеті: m.anekdotua.com.

Звичайно, хтось скаже, що це, мовляв, такий собі галицький жарт, і не треба звертати на нього увагу. До речі, на сторінці 30 того самого журналу кепкують з приводу «байки ворожої пропаганди», нібито у Львові «заборонена російська (мова)».

Однак багато хто з етнічних росіян — мешканців Львова та гостей міста сприймають отой «жартівний віршик» і саме використання слова москальяк образу — так само, як, напевно, будь-який свідомий українець буде обурений російськими анекдотами про хохлів, хоча вони, зазначимо, у більшості випадків не виходять за межі доброї іронії.

Вважаю, що якраз «жарти» на національну тематику в наш час найнебезпечніші: вони сприяють тому, що слова кацап, москаль, жид починають помаленьку сприйматися як мовна норма, не викликаючи спротиву громадськості.

Ясна річ, в Україні немає жодної русофобії, антисемітизму чи, борони боже, фашизму! Проте друкований орган адміністрації міста, яке вважається найбільш європейським в Україні та претендує на статус її культурної та туристичної столиці, дозволяє собі ображати 17% (за даними перепису 2001 р.) населення. Виникає питання: як керівництво держави на чолі з російськомовним президентом збирається — з таким ставленням до громадян своєї країни, з такою національно-мовною політикою — повертати до лона України Крим та Донбас? І чи не варто, врешті-решт, шановному президентові пригадати про свої конституційні повноваження бути гарантом і захисником конституційних прав усіх громадян країни, які за Основним Законом є рівними незалежно від національності?

Проте у нас закони діють якось вибірково: за законом про заборону комуністичної та нацистської символіки чомусь карають виключно за комуністичну символіку, а стаття КК про розпалювання міжнаціональної ворожнечі чомусь не діє, якщо об'єктом образ стають етнічні росіяни. Хоча й за прояви антисемітизму, та й за напади на циган, здається, до сих пір ніхто відповідальності також не поніс...

А рядки віршика, в яких говориться про те, як з восьми москалів у Львові залишилося тільки двоє (бо вони «розмовляли в Львові»), звучать досить зловісно. Позаяк у 2001 р. порівняно з 1989-м чисельність росіян у Львові скоротилася вдвічі, а питома вага тих росіян, для яких російська мова перестала бути рідною, виросла в чотири рази. Сьогодні росіян, напевно, ще менше. І це значною мірою наслідок свідомої лінії місцевої влади на закриття та знищення російськомовного шкільного навчання й російської культури, що проводиться у Львові практично з 1990 р.

Василь ІВАНЧЕНКО

 

Автоперевод:

 

Как-то мне попалось на глаза одно очень интересное печатное издание: журнал «Твій_Львів» (издатель — отдел промоции города, Львовский городской совет; редакторы: Оксана Цісіньска, Светлана Ныряльщик; подписано к печати 13.08.2019, тираж — 3000 экземпляров).

На странице 35 под фото мэра Львова Андрея Садового (в журнале много его портретов и прославлений его достоинств и заслуг — глава города, судя по всему, особой скромностью не отличается!) читаем такой себе стишок.

Десять москалей

Десять москалей

Шли через Полесье,

Наелись грибов —

И их осталось восемь...

Восемь москалей

Разговаривали в Львове.

Все же это Львов —

И их осталось двое...

Двое москалей

Степью направлялись,

Стрелы казаков —

И москалей не стало.

Правда, авторами этого творения не есть «креативщики» из городского отдела промоции, он взят ими из источника в интернете: m.anekdotua.com.

Конечно, кто-то скажет, что это, мол, такая себе галицкая шутка, и не надо обращать на нее внимание. Кстати, на странице 30 того же журнала смеются по поводу "басни вражеской пропаганды", якобы во Львове " запрещен русский»язык)".

Однако многие из этнических русских — жителей Львова и гостей города воспринимают этот «шуточный стишок» и именно использование слова москаль как оскорбление — так же, как, наверное, любой сознательный украинец будет возмущен российскими анекдотами про хохлов, хотя они, заметим, в большинстве случаев не выходят за пределы доброй иронии.

Считаю, что как раз «шутки» на национальную тематику в наше время самые опасные: они способствуют тому, что слова кацап, москаль, жид начинают понемногу восприниматься как языковая норма, не вызывая сопротивления общественности.

Понятное дело, в Украине нет ни одной русофобии, антисемитизма или, бороны боже, фашизма! Однако печатный орган администрации города, которое считается самым европейским в Украине и претендует на статус ее культурной и туристической столицы, позволяет себе оскорблять 17% (по данным переписи 2001 г.) населения. Возникает вопрос: как руководство государства во главе с русскоязычным президентом собирается — с таким отношением к гражданам своей страны, с такой национально-языковой политикой — возвращать в лоно Украины Крым и Донбасс? И не стоит ли, в конце концов, уважаемому президенту вспомнить о своих конституционных полномочиях быть гарантом и защитником конституционных прав всех граждан страны, которые по основному закону равны независимо от национальности?

Однако у нас законы действуют как-то избирательно: по закону о запрете коммунистической и нацистской символики почему-то наказывают исключительно за коммунистическую символику, а статья УК о разжигании межнациональной розни почему-то не действует, если объектом оскорблений становятся этнические русские. Хотя и за проявления антисемитизма и нападения на цыган, кажется, до сих пор никто ответственности не понес...

А строки стишка, в которых говорится о том, как из восьми москалей во Львове осталось только двое (потому что они» разговаривали во Львове"), звучат довольно зловеще. Поскольку в 2001 г. по сравнению с 1989-м численность русских во Львове сократилось вдвое, а удельный вес тех россиян, для которых русский язык перестал быть родным, выросла в четыре раза. Сегодня россиян, наверное, еще меньше. И это в значительной мере следствие сознательной линии местной власти на закрытие и уничтожение русскоязычного школьного обучения и русской культуры, проводимого во Львове практически с 1990 г.

Василий ИВАНЧЕНКО